شماره تماس :

بازگشایی بخش های کسب درآمد برای عموم

بازگشایی بخش های کسب درآمد برای عموم

با سلام

بخش های کسب درآمد که بر روی عموم بسته شد بود مجدا فعال گردید .

و از هم اکنون می توانند کاربران اقدام به کسب درآمد نمایند